Bizi Facebook ile takip edin
Bizi Instagram ile takip edin
Bizi Linkedin ile takip edin
Bizi Youtube ile takip edin
Bizi Pinterest ile takip edin
Menu

Uygulamalar
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi – TUCBS - INSPIRE

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi – TUCBS - INSPIRE

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi – TUCBS - INSPIRE

Ülkemizde geliştirilecek olan ve TUCBS (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi) olarak adlandırılan Ulusal Konumsal Veri Altyapısı’nın Avrupa Konumsal Portalına entegrasyonunu sağlayabilmek için TUCBS teknik mimarisinin, INSPIRE Direktifi’ne ve INSPIRE uygulama esaslarına uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir.
 

INSPIRE  

AB Komisyonu 2007/2/EC numaralı INSPIRE Direktifi (15.05.2007), mekana ilişkin tüm verileri ve değişimleri, su kaynakları yönetimi, acil durum yönetimi ve afet yönetimi tarımsal faaliyetlerin organizasyonu ve yönetimi, yatırım alanlarının tespiti, kentleşmenin izlenmesi gibi birçok stratejik uygulamayı gerçekleştirebilmek için farklı kurumlar tarafından üretilen konumsal verileri tek bir yapı içinde kullanıma sunan bir araçtır. INSPIRE Direktifi’ ne göre bir mekansal veri altyapısı.
• Metaveri • Mekansal Veri Setleri ve Mekansal Veri Servisleri • Network Servisleri ve Teknolojileri Paylaşım • Erişim ve Kullanıma ilişkin Anlaşmalar • Koordinasyon ve İzleme Mekanizmaları olarak adlandırılan 5 temel bileşenden oluşmaktadır. 
Her bir ülkeye ait Ulusal Mekansal Veri Altyapısı (NSDI)’nın bulunduğu, portal yapısında veri paylaşım platformu mevcuttur. PARAMETRE INSPIRE Di·rekti·fi· ile Avrupa Birliği Üye Ülkeleri;
1. Coğrafi Veri setlerine ve coğrafi veri hizmetlerine ilişkin metaverileri (INSPIRE Teknik Yönetmeliğine uygun olarak) hazırlayacaklar ve güncel tutacaklardır. Metaveriler, veri ve hizmet kullanım haklarını, coğrafi veri kalitesi bilgilerini, bu veri ve hizmetleri sunmaya yetkili halka açık otorite kuruluşlarını (public authorities), halka açıklık konusunda kısıtlama wolan coğrafi veri setleri ve söz konusu kısıtlamaların nedenlerini içerecektir.

2. Direktifin ekinde (EK I) yer alan aşağıdaki coğrafi detaylara ilişkin metaverileri, direktifin yayın tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde hazırlayacaklardır: Coğrafi Referans sistemleri, Coğrafi Grid sistemleri, Coğrafi Yer İsimleri, İdari Birimler, Ulaşım ağları, Hidroğrafya, Koruma altına alınmış alanlar,2. Direktifin ekinde (EK II ve EK III) yer alan aşağıdaki coğrafi detaylara ilişkin metaverileri, direktifin yayın tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde hazırlayacaklardır: Sayısal Arazi Yükseklik Verileri, adres verileri, kadastro ve tapu bilgileri, arazi örtüsü, orto-görüntüler. İstatistik verileri (nüfus, vb.), binalar, toprak, jeoloji, arazi kullanımı, insan sağlığı ve güvenliği, kamu hizmeti tesisleri (hastane, okul, atık su tesisleri, vb.), endüstri tesisleri, tarım tesisleri, demografi, doğal afet bölgeleri, meteorolojik detaylar, oşinografik detaylar, habitat bölgeleri, endemik (species) bitki ve hayvanların yaşadığı bölgeler.

3. Kamu (halk) yararına kullanılan tüm coğrafi bilgilerin kullanımına ilişkin engeller kaldırılacaktır. 

4. Coğrafi veri altyapılarını oluşturacaklar ve bu altyapılarını Avrupa Birliği Coğrafi Veri altyapısı ile entegre edeceklerdir. 

5. Coğrafi Verilerini ve metaverilerini sunacakları Web-Portalları kuracaklar ve bu portalları Avrupa Birliği Coğrafi Web Portalı ile entegre edeceklerdir. 

6. Ulusal düzeyde Coğrafi Bilgi faaliyetlerini koordine edecek yapı (kurul) oluşturacaklar ve Avrupa düzeyinde kurulacak Coğrafi Veri Koordinasyon Yapısı (Kurul) ile entegre edeceklerdir. 

7. Metaverilerin sunulması ve coğrafi verilerin görüntülenmesi, büyütülüp küçültülmesi, kaydırılması, farklı veri setlerinin birlikte lejant ile görüntülenmesi hizmetlerini WEB üzerinden ve ücretsiz olarak sağlayacaklardır. 

8. Coğrafi verilerin indirilmesi, farklı format ve referans sistemlerine dönüştürülmesi hizmetleri, e-Ticaret yolu ile yapılacaktır. 

9. Kamu (halka) hizmeti veren kurumlar arası coğrafi veri mübadelesi için gerekli önlemleri alacaklardır. 

10. Direktif konusunda yetkili bir kamusal otorite (kurul, kuruluş, kurum) atayacaklardır. 

11. Direktifin uygulanması konusunda Avrupa Komisyonuna yazılı rapor vereceklerdir. 

12. Direktif ile ilgili ulusal yasal düzenlemeleri yapacaklardır.