PARAMETRE Araştırma Bilişim Planlama, Numarataj, Esri | Uygulamalar » Numarataj

Numarataj |  | PARAMETRE Araştırma Bilişim Planlama, Numarat

Numarataj nedir?

Numarataj belgesi, belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, sokaklar ile bunlara cephesi bulunan yapılara adres tespiti yapılıp. Herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumunu ve işlev açısından tanımlanmasını sağlamaktır.

Numarataj belgesi nerden nasıl alınır?
Büyükşehir ve Büyükşehir olmayan şehirlerde farklılık göstermektedir. Büyükşehir olmayan şehirlerde ilçe belediye yetkisindedir. Büyükşehirlerde ise bünyesinde bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı Adres Yönetim Şefliği’nden alınır. Fakat meclis kararı ile alınan karar neticesinde Büyükşehirlerde yetki ilçe belediyesine aktarabilir. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yetki ilçe belediyelerine devredilmiştir.
Adres Yönetim Şefliği evrak servisinden temin edilebilecek matbu dilekçe ile numarataj servisine başvurulur. Bu dilekçede binanın bulunduğu il, ilçe, mahalle belirtilir. Varsa ada, parsel ve sokak ismi de belirtilir. Bağımsız bölümlerin mesken mi, işyeri mi olduğu yazılır. Eğer mesken veya işyeri daha önce numarataj harcı ödemedi ise bir defaya mahsus harc alınır. Numarataj harcı bedeli yetkili idare Mali Hizmetler Dairesi/Birimi veznesine yatırılır.

Numarataj belgesi almak icin istenen belgeler nelerdir?

1- Numarataj için başvuranın Kimlik Fotokopisi

2- Numarataj alınacak yapıya ait Tapu fotokopisi veya İskan belgesi – Yapı Ruhsatı

3- Şirket ise; Şirket Kaşesi veya imza sirküsü - yetki belgesi

4- Yeni Projeler için; Belediye Onaylı Mimari Proje

Keşif nedir? Hangi durumda yapılır? 
Numarataj Belgesi Almak için başvurulan yapının, Ulusal Adres Veri tabanında(UAVT) ve Numarataj Banko Sisteminde kaydının bulunmaması durumunda Adres Yönetim Şefliğinde görevli keşif memurlarımızca yapının yerinde tespit edilip sisteme kaydedilmesi işlemidir.


Numarataj için başvuruyu tapu sahibi mi yapmak zorundadır?
Tapu Sahibi, Kira Kontratı Getirmesi Şartı ile Kiracı, Üçüncü Şahıslar  için vekaletname bulundurma zorunluluğu vardır. 

Numarataj harçları nasıl ve nereye ödenmektedir?
Numarataj istenen yapının harç bedeli belirlenip  Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine makbuz karşılığı yatırılır.

Adres tesbit yazıları ve numarataj belgeleri nerelerde kullanılır?

 
Numarataj belgesinin tapu ile ilgisi var mıdır? Alınan belge kişiyi hak sahibi yapar mı?
Numarataj Belgesi Adres Tesbiti için gereklidir ve kişiyi hak sahibi yapmaz.

 
Ulusal adres veri tabanında görünmeyen adreslere kayıt yaptırmak isteyenler nereye başvurur?
Adres Yönetim Şefliğine şahsen başvuruda bulunur.
 
İş yerlerine taksimli numara aldıktan sonra tapudaki bağımsız bölümlerde değişiklik yapılması gerekir mi?
Bağımsız bölümlere numara verilip Ulusal Adres Veri Tabanı Sisteminde açılması gerekmektedir.
 
Kentsel dönüşüm bölgeleri için numarataj belgesi nasıl alınır? 
İlçe Belediyelerden Resmi Yazı  ile Adres Yönetim Şefliğine başvurulması gerekmektedir.
 
Kentsel dönüşüm bölgeleri için: Numarataj belgesi almak  hak sahibi olmak mıdır?
Numarataj Belgesi hak sahibi yapmaz. Adres belirlenmesinde kullanılır. 
 
Yan komşumun numarası sistemde görünürken benim numaram neden görünmüyor?
Daha öncesinde Numarataj Belgesi için başvuruda bulunulmuş ve  sisteme numarası işlenmiştir.
 
Yıllardır işlemlerimi numarataj harcı yatırmadığım halde nasıl yaptım?
İlgili kurumlar daha önce vatandaş beyanını esas aldıklarından dolayı yaşanan hatalı adres bildirimlerini ortadan kaldırmak için Numarataj Belgesiyle  işlem yapılmaktadır.
 
Cadde ve sokak isimleri nasıl verilir ve neye göre değiştirilir?
Büyükşehir Belediye Harita ve Kültür-Sanat Komisyonu Müşterek kararı ile belirlenir. Belediye Meclisinde karar alınır ve Valiliğin onayından sonra yürürlüğe girer.
 
Küme evler ve serpmeler ne demektir?
Cadde Sokak Yapılanması olmayan imarsız bölgelerdeki yapılaşma şeklidir.
 
Ulusal adres veri tabanı sistemine girilerek güncellenen adres bilgilerinden  diğer kurumlar nasıl faydalanır?
Erişim Yetkisi, İlgili birimlerin yazılı talebi üzerine sadece kendi sorumluluk alanındaki adreslere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel  Müdürlüğü tarafından belirlenen ikili anlaşmalar (protokoller) çerçevesinde geliştirilen yetki tanımlaması ile erişilebilir. Yapılan değişikliklere Sistem yoğunluğuna göre gün içinde yada ertesi gün erişilebilir.
 
Bahçe Yazıları Neden Ücrete Tabi Tutulmaya Başlandı?
Büyükşehir Belediye Meclisi kararınca bahçe yazıları ücrete tabi tutulmuştur.


Bu konuyla ilişkili diğer içerik: Adres Bilgi Sistemi

https://www.parametre.com/uygulamalar/numarataj