PARAMETRE Araştırma Bilişim Planlama, Numarataj, Esri | Uygulamalar » Mekansal Adres Kayıt Sistemi MAKS Entegrasyon Uygulamaları

Mekansal Adres Kayıt Sistemi MAKS Entegrasyon Uygulamaları |

UAVT UYGULAMASI

•Yerleşim yeri bazında güncel nüfusun nitelik ve niceliklerine ilişkin güvenilir istatistik üretilmesi, 
•Adres ve nüfus bilgilerinin tek merkezden takip edilmesi,
•Adres karmaşası yüzünden oluşan ekonomik kayıpların önlenmesi (Adres kayıtlarının doğru tutulmamasından, yanlış adres beyan edilmesinden, bilgi kirliliğinden ya da adres bileşenlerinin çok sık değişmesinden dolayı),
•Nüfus sayımı ve tespitlerinde seçmen kütüklerinin oluşturulması ve güncelleştirilmesindeki ek maliyet yükünün ortadan kalkması, 
•Tebligatların, adres eksikliği nedeniyle ilgili yere geç ulaşması ya da hiç ulaşmamasından kaynaklanan gelir kaybı ve kaçakların önlenerek vergi gelirlerinin arttırılması, 
•Elektronik ortamda güncel olarak tutulan UAVT’ den bilgi sistemlerinin alt yapısının oluşturulması,
•Kamu yatırımlarının planlanması ve uygulanması, 
•Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesinin sağlanması, 
•Kamusal denetim mekanizmalarının daha etkin çalışması, 
•Kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte çalışabilirlik ilkesi içinde bir e-devlet yapısına kavuşması,
 

UAVT GÜNCELLEMESİ

26245 sayılı yönetmeliğe göre Belediye ve İl Özel İdaresinin sorumlulukları : 
•Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun olarak Numarataj ve Adres Bilgi Sistemi çalışmasının yapılması, 
•Ulusal Adres Veritabanına, tespit edilen adres bileşenlerinin işlenmesi ve güncellenmesinin yapılması, 
•Yapı belgelerinin (yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, yanan-yıkılan yapılar formu) Ulusal Adres Veri tabanı kullanılarak verilmesinin sağlanması, 
•Numaralamanın yapılması, tabela ve levhaların asılması, 
•Yeni verilen yapı belgelerinin sisteme işlenmesinin sağlanması, 
•Vatandaşlara adres beyanlarının önemini anlatarak, bu konuda duyarlı olmalarının sağlanması.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi MAKS Entegrasyon Uygulamaları

https://www.parametre.com/uygulamalar/ulusal-adres-veri-tabani-uavt-gis-uygulamalari-maks