PARAMETRE Araştırma Bilişim Planlama, Numarataj, Esri | PARAMETRE » Kalite Politikası » KYS Politikası

KYS Politikası |  | PARAMETRE Araştırma Bilişim Planlama, Nu

 

Şirketimiz Üst Yönetimi,  aşağıdakileri yerine getirerek KYS ile ilgili liderlik ve taahhüdünü göstermektedir:

Bu doğrultuda Kurumumuz Üst Yönetimi:

— Politika ve hedeflerin Entegre Yönetim sistemi için oluşturulmasını ve Kurumumuzun stratejik yönelimi ile uyumlu olmasını sağlamakta,

— KYS şartlarının Kurumumuzun iş süreçlerine entegrasyonu için çaba harcamakta,

— KYS için ihtiyaç duyulan personel, finansal, teknolojik ve bilgi kaynaklarının bulunmasını sağlamakta,

— Yapılan toplantı, eğitim, panel vb. her fırsatta etkili bir KYS önemine vurgu yapmakta ve KYS şartlarına üst düzeyde uymakta,

— KYS’nin hedeflenen sonuçları elde etmesi için çalışmakta,

— Çalışanları ve ilgili tarafları KYS’nin etkinliğine katkıda bulunmaları için yönlendirmekte ve desteklemekte,

—Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,

—Gelişen teknolojiyi takip edip şirketimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,

—Gelişen teknolojiyi takip edip şirketimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,

— Sürekli iyileştirmeyi teşvik etmekte ve

— Yönetimin görevlendirdiği diğer yöneticilerin çalışmalarını desteklemekte,

Üst yönetim KYS’nin uygulanmasındaki yükümlülüğünün gereğini, 

— Bir KYS politikası belirleyerek,

Kalite Yönetim Sistemi Hedeflerinin İlgili Bilgi Güvenliği Planlarında belirlenmesini sağlayarak,

— KYS’nin uygulanmasında ve devam ettirilmesinde tanımlanacak olan doğru yetki ve yeterliliğe sahip KYS Yönetim Temsilcisi atayarak yerine getirmektedir.

Şirketimiz Üst yönetiminin KYS ile ilgili temel görevleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Risk Yönetimi Prosedürüne uygun olarak, riskleri kabul etme ve kabul edilebilir risk seviyeleri için kriterler tanımlama,

İş Sürekliliği Prosedürüne uygun olarak, uygulama ve test etme/tatbikatlara aktif bir şekilde katılma,

— KYS’nin İç Tetkik Prosedürüne uygun olarak iç denetimlerinin yapılmasını sağlamak,

— KYS’nin YGG Prosedürüne uygun olarak yönetim gözden geçirmelerini yürütmek ve

— KYS (Kalite) performansının geliştirilmesi için sürekli iyileştirmeye yönelik faaliyetleri yürütmek

 

 

https://www.parametre.com/kalite-politikasi/isoiec-270012005